Godziny pracy: pn-pt 7:00-15.00
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zdptomaszow.pl

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone  na stronie głównej informacje  w  postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 16 września 2020r .
Aktualizacja: 28 grudnia 2020r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Malec, email. sekretariat@zdptomaszow.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 22 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej:  www.zdptomaszow.pl  21 lipca 2006 rok

Data ostatniej aktualizacji: 28 grudnia 2020r.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizowana dnia: 2022-03-09

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

22- 600 Tomaszów Lubelski,  ul. Lwowska 54

Tel. i Faks.: 84 664 22 73

E-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim posiada jeden podjazd do wejścia głównego  który nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych..

Budynek Zarządu Dróg Powiatowych nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Biuro Zarządu  usytuowane jest w centrum miasta Tomaszowa Lub. Najłatwiej, do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając za pośrednictwem utwardzonego placu okalających obiekt. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem oraz na placu Zarządu Dróg funkcjonuje parking, przeznaczony dla pracowników i interesantów. Wejście do głównego budynku z poziomu gruntu odbywa się z pośrednictwem dwóch stopni. Pomieszczenia Zarządu Dróg znajdują się na parterze jak i na piętrze w związku z czym dostęp do wyższych części budynku  przez osoby niepełnosprawne stanowi problem.

Drzwi wejściowe do budynku Zarządu Dróg są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 (84) 664 22 73.

Korytarz główny w budynku ma szerokość 2,0 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Wydziałach oraz pracownikach zostały umieszczone na tablicy informacyjnej.

Toaleta, znajdująca się w obiekcie, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Zarządem Dróg Powiatowych poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@zdptomaszow.pl bądź
wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP. https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZDPTomaszowlubelski

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zarząd Dróg Powiatowych  nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim oraz monitorowanie zapewnienia przez urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim pełni Pan Mariusz Malec.
e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl: 84 66422 73

Informacja o działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim tekst-odczytywalny-maszynowo

Informacja  o działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim tekst-łatwy-do-czytania

 WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej “wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
 • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym nie może być on dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • Wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych  w Tomaszowie Lubelskim, w godzinach urzędowania,
 • drogą pocztową na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski,
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zdptomaszow.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek:  7:00 – 15:00

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim © 2020

Skip to content

Strona używa cookie więcej informacji

Strona używa cookie, jeśli się nie zgadzasz zmień ustawienia przeglądarki lub zamknij stronę

Zamknij