Witamy na naszej stronie !!!

Szerokiej i bezpiecznej drogi !!!


WNIOSKI NA LOKALIZACJE URZĄDZENIA OBCEGO I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Warunki wstępne

wniosek-na-budowe-przebudowe-zjazdu-na-posesje

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego

 

WNIOSKI NA LOKALIZACJE URZĄDZENIA OBCEGO I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wniosek o wydanie warunków technicznych – na budowę , przebudowę zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Wniosek o wydanie warunków wstępnych

 

 

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie_szkody

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim.

Informacja o wyznaczeniu IOD

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zestawienie dróg powiatowych

Zestawienie dróg

Z a j ę c i e p a s a d r o g o w e g o

Prowadzenia w pasie drogowym robót i umieszczania w nim urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi

WYMAGANE DOKUMENTY:
– wypełniony wniosek,
– plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego,
– projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa – oznakowanie miejsca robót (na czas ich prowadzenia) zaopiniowany przez Komendę Powiatowa Policji (Wydział Ruchu Drogowego) oraz ZDP i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub (Wydział Komunikacji i Drogownictwa),
– pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora w przypadku gdy nie jest on Wnioskodawcą,
– szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
– pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
– wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów,
– złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

– wypełniony wniosek należy składać 30 dni przed rozpoczęciem prac


Umieszczenie reklamy w pasie drogi powiatowej

WYMAGANE DOKUMENTY:
– wypełniony wniosek,
– mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 z naniesioną kolorem czerwonym lokalizacją reklamy,
– projekt graficzny lub zdjęcie przedmiotowej reklamy z podanymi wymiarami.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
– wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów,
– złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

– wypełniony wniosek należy składać 30 dni przed rozpoczęciem prac


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 54

Druki oraz dodatkowe informacje można otrzymać w pokoju Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów