Godziny pracy: pn-pt 7:00-15.00
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 84 664 22 73, adres e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail sekretariat@zdptomaszow.pl 84 664 22 73.
 3. Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: realizacji zadań ustawowych ZDP w Tomaszowie Lubelskim oraz do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe nie  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Poprzedni Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek:  7:00 – 15:00

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim © 2020

Skip to content

Strona używa cookie więcej informacji

Strona używa cookie, jeśli się nie zgadzasz zmień ustawienia przeglądarki lub zamknij stronę

Zamknij