Godziny pracy: pn-pt 7:00-15.00
Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zdptomaszow.pl

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone  na stronie głównej informacje  w  postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 16 września 2020r .
Aktualizacja: 28 grudnia 2020r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Malec, email. sekretariat@zdptomaszow.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 22 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej:  www.zdptomaszow.pl  21 lipca 2006 rok

Data ostatniej aktualizacji: 28 grudnia 2020r.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim

22- 600 Tomaszów Lubelski,  ul. Lwowska 54

Tel. i Faks.: 84 664 22 73

E-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim posiada jeden podjazd do wejścia głównego  który nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych..

Budynek Zarządu Dróg Powiatowych nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Biuro Zarządu  usytuowane jest w centrum miasta Tomaszowa Lub. Najłatwiej, do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając za pośrednictwem utwardzonego placu okalających obiekt. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem oraz na placu Zarządu Dróg funkcjonuje parking, przeznaczony dla pracowników i interesantów. Wejście do głównego budynku z poziomu gruntu odbywa się z pośrednictwem dwóch stopni. Pomieszczenia Zarządu Dróg znajdują się na parterze jak i na piętrze w związku z czym dostęp do wyższych części budynku  przez osoby niepełnosprawne stanowi problem.

Drzwi wejściowe do budynku Zarządu Dróg są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 (84) 664 22 73.

Korytarz główny w budynku ma szerokość 2,0 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Wydziałach oraz pracownikach zostały umieszczone na tablicy informacyjnej.

Toaleta, znajdująca się w obiekcie, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Zarządem Dróg Powiatowych poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@zdptomaszow.pl bądź
wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP. https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZDPTomaszowlubelski

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zarząd Dróg Powiatowych  nie posiada tłumacza języka migowego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek:  7:00 – 15:00

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim © 2020

Skip to content

Strona używa cookie więcej informacji

Strona używa cookie, jeśli się nie zgadzasz zmień ustawienia przeglądarki lub zamknij stronę

Zamknij